En God Jul & Ett Gott Nytt År

Nu närmar sig verksamhetsåret 2021 sitt slut för vår klubbverksamhet.

Det har varit ett år i pandemins grepp, där vi under hösten tyckte att livet kanske skulle återgå till det normala igen.

Som vi alla nu ser så är vi inne i en ny ökning av smittrisk etc.

Vi får avvakta ytterligare en tid och se vad som händer.

Låt oss alla hoppas och tro att det sker någon positiv förändring i början av nästa år.

Ett tack till alla medlemmar för ett skapligt år trots allt.

Årsmöte

Det är beslutat att årsmötet kommer att ske onsdagen den 9/6 kl: 18 i eller utanför klubbhuset.

Detta förutsätter att restriktioner har ändrats tills dess !

Vi återkommer när det närmar sig.

OBS ! att årsmötet denna gång är på en onsdag (på helgen vill vi säkert ut med båten…).

Arbetsdag

Vårens arbetsdag (frivillig) kommer att bli lördagen den 17/4 mellan kl: 10 > 14

Med anledning av restriktioner kan vi ha någon gemensam samling innan arbetet starta.

Vi kommer att utföra arbeten där stora avstånd kan hållas, detta gäller även kaffe och lunch.

Den som inte känner för att komma skall givetvis ej göra det heller.

ÅRSMÖTE – 2021

Färjenäs Segel & Motorbåtsklubb – Årsmöte

Med anledning av pandemin och Covid 19 så får vi med säkerhet svårt att ha vårt årsmöte i början av mars månad som är sedvanligt.

Enligt våra stadgar skall årsmöte hållas före april månads utgång.

Även detta ser svårt ut i nuläget, ett datum som skulle vara möjligt är lördagen den 24 april.

Som det ser ut nu så är det nog inte möjligt att ha något årsmöte då heller.

Vid kontroll med IOFF (Idrott och Förening) som är bidragsgivare så har man där inga synpunkter att frångå stadgarna och senarelägga ett årsmöte.

Det påverkar ej våra möjligheter till bidrag etc.

Det finns ingen lagreglering när årsmöte skall hållas vad gäller Idéella föreningar.

Dock skall ett årsmöte hållas senast sex månader efter verksamhetsårets slut.

Det kan alltså var fullt möjligt att avhålla ett fysiskt årsmöte i mitten av juni månad, under förutsättning att pandemin då har klingat av.

Vi kanske till och med kan ha ett årsmöte utomhus !?

Det finns givetvis även möjlighet att avhålla ett digitalt årsmöte, vår bedömning är dock att detta kanske inte är ett bra alternativ.

Det finns även andra alternativa lösningar på att avhålla årsmöte, men inget som är tilltalande.

Det kommer också att innebära att FSMK-bladet kommer ut senare på våren än vanligt.

Det får dessutom till följd att årets medlemsavgifter kommer att utsändas senare.

Om ni har några synpunkter på ovanstående så kom gärna tillbaka till någon i styrelsen.

Göteborg 2021-01-19

Sune Almkvist

Inställd Vårfest och Gökotta

Hej på er !

Vi har nu även tagit beslut om att ställa in Vårfesten den 20/5 med anledning av Corona.

BKSS har även ställt in den traditionella Gökottan den 21/5 av samma anledning.

Förhoppningsvis kanske vi kan sikta på en Höstfest istället om livet återgår till det mer normala !?

Styrelsen genom Sune

Vårens arbetsdag

Hej på er alla !

Vi har tagit beslut om att ställa in vårens arbetsdag den 25/5 med anledning av Corona.

Vissa arbetsuppgifter kommer att behöva genomföras, om du känner för och vågar delta (”med långa avstånd”) så hör av dig till Kenneth eller Sune.

Ansvariga kommer att finnas på plats och någon form av förtäring kommer att ske om än inte organiserat på vanligt sätt…

Styrelsen genom Sune

INSTÄLLD BÅTLOPPIS

Vår traditionella båtloppis som var planerad att genomföras den 18/4-2020 är inställd.

Det är Corona-viruset som gör att vi inte anser det lämpligt att genomföra denna aktivitet.

Däremot finns det planer på att möjligen arrangera en båtloppis i höst, om nu detta kan vara möjligt. Styrelsen tillsammans med loppis-gänget återkommer så snart det finns någon bra idé om detta !

Styrelsen

Säkerheten i vår verkstad

Just nu genomgår verkstaden en uppgradering. Dels i ökad säkerhet, men också i en klimatmässig förändring. Ett ökat säkerhetstänkande har diskuterats länge i vår styrelse. Nu har vi gjort detta. För att kunna använda maskiner och elkraft i verkstaden, måste du använda din dörrnyckel i en ny nyckelbrytare innanför jalusidörren. Där sitter också ett stort nödstopp. Detta stoppar all el och maskiner på ”innerväggarna” mot pannrummet. Det enda du kan utnyttja utan nyckeln, är belysning och eluttag på ”ytterväggarna”. Detta styrs ju som förut via närvarosensor i verkstadslokalen. Våra maskiner har fått lite ”uppfräschning”. Slipmaskinen och bandputsen har fått var sitt pådrag, start och stopp. Pelarborrmaskinen har en ny start/stopplåda på väggen, och ett lättåtkomligt nödstopp på maskinstativet. Vår svarv har varit lite ”misshandlad”. Strömbrytarlådan har gjorts sönder. Numera kommer allt detta hamna i en låsbar plåtlåda. Och en kontroll att chucknyckeln sitter på avsedd plats. Vi kommer också att utse en ny ”svarvchef”. Stefan bor ju i Norge numera. Verkstaden har fått en värmepump, flyttad från stora salen. Vi har nu en god och jämn värme i lokalen. Lämplig temperatur är 16 grader. Denna värme sprider vi också ut till våra skåpsutrymmen via en termostatstyrd fläkt. Det är Benny Ljungholm som monterat ny värmepump i stora lokalen och flyttat befintlig pump till verkstaden. Då behöver vi inte använda dyr elvärme via värmefläkten. Detta arbete har stötts och blött länge i vår styrelse. Det praktiska arbetet har till stor del utförts av Hasse och Nisse Sahlqvist, tillsammans med Kenneth Svensson. Om ni vill bidra med ekonomin för förbrukningsdetaljer i verkstaden, kan ni göra detta genom att lägga valfritt bidrag i vår ”sparbössa” i verkstaden.

GDPR – Dataskyddsförordningen

Personuppgifter – Dataskyddsförordningen

Under en följd av år har exempelvis personuppgifter med mera reglerats genom Personuppgiftslagen förkortat PUL
Från och med 2018-05-25 kommer denna lag att ersättas med en ny EU-lag (gäller samtliga EU:s medlemsländer) som heter följande:
General Data Protection Regulation förkortat: GDPR – eller på Svenska ”Dataskyddsförordningen”
Denna lag har tillkommit för att skydda personuppgifter etc. som användes inom företag, organisationer, föreningar etc. Detta innebär bland annat att kraven på hantering av personuppgifter stärks. Det kommer att behövas nya rutiner för säker hantering av medlemsuppgifter etc.
Inom styrelsen har en arbetsgrupp (tillsammans med företrädare för BKH samt SS Fram) tagit fram en
Integritetspolicy som vi nu lägger ut på vår hemsida.

Du måste vara inloggad för att kunna ta del av integritetspolicyn.
Inloggningsuppgifter har du fått via mail !

Du hittar detta dokumentet under knappen ”för medlemmar”, tryck därefter på ”Integritetspolicy” för att läsa dokumentet.

Styrelsen