1 § Ändamål

Färjenäs Segel- och Motorbåtsklubb (FSMK), bildad å allmänt sammanträde fredagen den 21 juli 1933 å Mobergs Båtvarv Färjenäs, har till uppgift att befrämja seglings- och motorbåtssporten, samt att tillvarata medlemmarnas intressen inom intresseområdet.

Föreningen med organisationsnummer: 857200-4946 har sitt säte i Björlanda Kile, 423 61  Torslanda

Stadgarna senast fastställda/ändrade av extrastämma den 21 april 2018.

2 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

3 § Verksamhets- och räkenskapsår

Förenings verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.om. den 1 januari tom. den 31 december. Klubben avhåller minst två ordinarie möten varje kalenderår. Ett av dessa möten skall vara årsmöte. Årsmöte skall avhållas före april månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast två veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras i ortspressen alternativt på förenings hemsida.

Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal, på förenings hemsida eller på annan lämplig plats.

4 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Föreningen har öppen antagning för alla som vill bli medlemmar. Varje person, som uppnått en ålder av femton år och som förbinder sig att erkänna klubbens stadgar, äger rätt till inträde i klubben. Även medlems make/maka, sambo och omyndiga barn äger samma rättigheter som medlem. Vid eventuellt röstningsförfarande äger dock en familj endast en röst. Rösträtt kan ske genom ombud, max en extra röst per ombud !

Medlem

 • Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • Har rätt till information om föreningens angelägenheter
 • Skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan
 • Skall i tid betala medlemsavgift samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen.

5 § Föreningens medlemmar

Person som önskar inträde i klubben, skall inlämna skriftlig ansökan som behandlas av styrelsen. Styrelsen har mandat att välja in ny medlem efter att företrädare från styrelsen har träffat den sökande utan att den medlemssökande är närvarande vid ordinarie möte.

6 § Uteslutning

Medlem som genom sin vandel nedsätter klubbens anseende eller i övrigt skadar dess intressen, kan efter förut hos styrelsen gjord anmälan på allmänt möte uteslutas.

7 § Hedersmedlem

Medlem kan utnämnas till hedersmedlem då något betydelsefullt och- eller en bestående insats har utförts för klubben. Utnämning av hedersmedlem sker vid årsmöte. Nomineringen lämnas som motion och skall betänkas av styrelsen. Hedersmedlem betalar ej medlemsavgift.

8 § Medlemsavgift m.m.

Avgifterna till klubben erlägges i form av årsavgift. Avgifternas storlek beslutas vid årsmöte. Beslutad årsavgift får ej understiga 100 kr och skall erläggas senast vid april månads utgång. I rätt tid ej erlagd avgift kan enligt § 6 medföra att medlem uteslutes ur klubben. Medlem som inväljes på hösten (efter 1/10) erlägger ej medlemsavgift för innevarande år.

9 § Sammansättning och valberedning

Klubbens angelägenheter omhänderhas av en styrelse, bestående av minst fem personer, för vilka skall finnas minst två suppleanter. Samtliga ledamöter väljes växelvis (vartannat år) enligt följande:

OJÄMNA ÅR väljes ordförande och sekreterare, övrig ledamot och en suppleant.

JÄMNA ÅR väljes kassör, övrig ledamot och en suppleant

På årsmötet väljes även en klubbmästare som också ingår i styrelsen med en ordinarie plats.

På årsmötet kan även om så erfordras ytterligare ledamöter inväljas. Syftet är att erhålla kontinuitet i klubbens styrelsearbete genom nyrekrytering.

På årsmötet väljes två revisorer (varav en är sammankallande) samt en revisorssuppleant.

På årsmötet väljes dessutom övriga funktionärer.

På årsmötet väljes dessutom en valberedning på minst två personer varav en är sammankallande. Valet förrättas med slutna sedlar, om så påfordras.

10 § Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ hålles årligen senast fyra månader efter avslutat verksamhetsår. Årsmötet hålles på tid och plats som styrelsen beslutar. Skriftlig kallelse skall avsändas till alla medlemmar senast 14 dagar före ordinarie årsmöte och senast 14 dagar före extra årsmöte.

11 § Ärenden vid årsmötet

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Fastställande av röstlängd för mötet
 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 8. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-
  /räkenskapsåret
 1. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
 2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 3. Fastställande av medlemsavgifter
 4. Styrelsen framlägger förslag på budget för synpunkter, diskussion och fastställande för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
 1. Val av ordförande i föreningen för en tid av 2 år
 2. Val av sekreterare för en tid av två år
 3. Val av kassör för en tid av två år
 4. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av två år samt suppleanter för en tid av 1 år.
 5. Val av två revisorer samt en suppleant, med uppgift att granska klubbens räkenskaper för en tid av ett år
 1. Val av övriga funktionärer
 2. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 3. Val av minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande
 4. Mötet avslutas.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

12 § konstituerande möte

Vid konstituerande möte som avhålles snarast möjligt efter ordinarie årsmöte beslutas om vem som är firmatecknare i föreningen.

13 § Motioner

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före utsatt mötesdatum !

14 § Revisorer

Styrelsens förvaltning skall årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer samt en revisorssuppleant. Revisorerna skall senast 14 dagar före ordinarie årsmöte och senast en vecka före extra årsmöte avlägga revisionsrapport.

15 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet, eller kungöras inom samma tid i ortspressen eller på föreningens hemsida. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller femton år har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Fullmakt kan ges till annan medlem för rösträtt.

16 §

För ändring av stadgar krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande möten varav det ena skall vara årsmöte.

17 §

Klubben kan ej upplösas på annat sätt än med 2/3 majoritet vid två på varandra följande möte, ett av dessa möte skall vara årsmöte.  Vid klubbens upplösning skall tillgångar, inventarier och klubbhus tillfalla Sjöräddningssällskapet (SSRS) på Västkusten.