§ 1

Färjenäs Segel- och Motorbåtsklubb,bildad å allmänt sammanträde fredagen den 21 juli 1933 å Mobergs Båtvarv, har till uppgift att befrämja seglings- och motorbåtssporten, samt att tillvarataga medlemmarnas intressen, vad sommar- och vinterplatser beträffar.

§ 2

Varje väl känd person, som uppnått en ålder av femton år och som förbinder sig att erkänna klubbens stadgar, äger rätt till inträde i klubben. Även medlems make/maka, sambo och omyndiga barn äger samma rättigheter som medlem. Vid eventuellt röstningsförfarande äger dock en familj endast en röst.

 § 3

Person som önskar inträde i klubben, skall inlämna skriftlig ansökan som behandlas av styrelsen. Styrelsen har mandat att välja in ny medlem efter att företrädare från styrelsen har träffat den sökande utan att den medlemssökande är närvarande vid ordinarie möte.

§ 4

Medlem kan utnämnas till hedersmedlem då något betydelsefullt och- eller en bestående insats har utförts för klubben. Utnämning av hedersmedlem sker vid årsmöte. Nomineringen lämnas som motion och skall betänkas av styrelsen. Hedersmedlem betalar ej medlemsavgift.

§ 5

Medlem som genom sin vandel nedsätter klubbens anseende eller i övrigt skadar dess intressen, kan efter förut hos styrelsen gjord anmälan på allmänt möte uteslutas.

§ 6

Avgifterna till klubben erlägges i form av inträdes- och årsavgift. Avgifternas storlek beslutas vid årsmöte. Avgift skall erläggas senast vid februari månad utgång.I rätt tid ej erlagd avgift kan enligt § 5 medföra att medlem uteslutes ur klubben.

§ 7

Medlem som inväljes på höstmöte erlägger endast inträdesavgift. Medlemmar som är till sjöss eller av annan giltig anledning icke kunnat betala sina avgifter, kan få befrielse.

§ 8

Klubben avhåller minst 2 ordinarie möten varje kalenderår. Ett av dessa möten skall vara årsmöte.

§ 9

Klubbens angelägenheter omhänderhas av en styrelse, bestående av minst fem personer, för vilka skall finnas minst två suppleanter. Samtliga ledamöter väljes växelvis(vartannat år) på två år enligt följande:

OJÄMNA ÅR väljes ordförande och sekreterare, övrig ledamot och en suppleant.

 JÄMNA ÅR väljes kassör, övrig ledamot och en suppleant.

På årsmötet väljes även en klubbmästare för en tid av ett år och ingår i styrelsen med en ordinarie plats.

På årsmötet kan även om så erfordras ytterligare ledamöter inväljas för en tid av ett år. ÚSyftet är att erhålla kontinuitet i klubbens styrelsearbete genom nyrekrytering.

På årsmötet väljes för en tid av ett år dessutom en valberedning på minst två personer varav en är sammankallande.

Valet förrättas med slutna sedlar,om så påfordras.

§ 10

Vid årsmötet väljes på ett år två revisorer jämte en suppleant, vilkas uppgift är att granska klubbens räkenskaper.

§ 11

Styrelse och revisorer avlämnar berättelse över det gångna räkenskapsåret (kalenderåret) vid årsmötet.

§ 12

För ändring av stadgar krävs 2/3majoritet vid två på varandra följande möten varav det ena skall vara årsmöte.

§ 13

Klubben kan ej upplösas, såvitt fem medlemmar säger sig vilja uppehålla densamma. Vid klubbens upplösning skall tillgångar, inventarier och klubbhus tillfalla annan idrottslig verksamhet.